Danh mục bài viết

Cập nhật 3/5/2015 - 22:44 - Lượt xem 5159

Dòng Mến Thánh Giá Tân Việt

NGUỒN GỐC Tiền thân: Nhà phước Trung Lễ Người sáng lập: Đức cha Pierre Lambert de la Motte Ngày thành lập: 19.2.1670 Nơi thành lập: Kiên Lao và Bái Vàng Linh đạo: Tập trung vào khuôn mặt Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và mầu nhiệm Thập giá cứu độ của Người, thể hiện qua ba chiều kích: chiêm niệm, khổ chế và tông đồ với ba đặc tính tri thức, cảm ái và thực tiễn. Hiện diện tại Thái Bình: 17.12.2007 Địa chỉ tại Thái Bình: Dòng Mến Thánh giá Tân Việt, nhà thờ Cổ Việt, thôn Việt Cường, xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

<p>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;div style=&quot;text-align: justify; text-indent: 27pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt; &lt;div style=&quot;text-align: justify; text-indent: 27pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt; &lt;div style=&quot;text-align: justify; text-indent: 27pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small&quot;&gt;QU&amp;Aacute; TR&amp;Igrave;NH H&amp;Igrave;NH TH&amp;Agrave;NH V&amp;Agrave; PH&amp;Aacute;T TRIỂN&lt;/span&gt;&lt;/div&gt; &lt;div style=&quot;text-align: justify; text-indent: 27pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small&quot;&gt;D&amp;ograve;ng Mến Th&amp;aacute;nh Gi&amp;aacute; do Đức Cha Pierre Lambert de la Motte (1624-1679) - Đại diện T&amp;ocirc;ng T&amp;ograve;a ti&amp;ecirc;n khởi Gi&amp;aacute;o phận Đ&amp;agrave;ng Trong v&amp;agrave; Gi&amp;aacute;m Quản T&amp;ocirc;ng T&amp;ograve;a Gi&amp;aacute;o phận Đ&amp;agrave;ng Ngo&amp;agrave;i - s&amp;aacute;ng lập v&amp;agrave;o Lễ Tro ng&amp;agrave;y 19.02.1670 tại Ki&amp;ecirc;n Lao v&amp;agrave; B&amp;aacute;i V&amp;agrave;ng (Đ&amp;agrave;ng Ngo&amp;agrave;i), năm 1671 tại Đ&amp;agrave;ng Trong.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt; &lt;div style=&quot;text-align: justify; text-indent: 27pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small&quot;&gt;Đ&amp;acirc;y l&amp;agrave; D&amp;ograve;ng nữ đầu ti&amp;ecirc;n trong thế kỷ XVII mang bản sắc &amp;Aacute; Đ&amp;ocirc;ng, vừa chi&amp;ecirc;m niệm vừa hoạt động c&amp;oacute; lời khấn c&amp;ocirc;ng, sống th&amp;agrave;nh cộng đo&amp;agrave;n theo một bản luật, trực thuộc Đấng Bản quyền sở tại v&amp;agrave; hướng về việc truyền gi&amp;aacute;o cho lương d&amp;acirc;n. &amp;Yacute; định n&amp;agrave;y của Đấng s&amp;aacute;ng lập được C&amp;ocirc;ng Đồng Đ&amp;ocirc;ng Dương họp tại H&amp;agrave; Nội năm 1936 x&amp;aacute;c nhận. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt; &lt;div style=&quot;text-align: justify; text-indent: 27pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small&quot;&gt;Linh đạo của Hội D&amp;ograve;ng Mến Th&amp;aacute;nh gi&amp;aacute; tập trung v&amp;agrave;o khu&amp;ocirc;n mặt Đức Gi&amp;ecirc;su Kit&amp;ocirc; chịu đ&amp;oacute;ng đinh v&amp;agrave; mầu nhiệm Thập gi&amp;aacute; cứu độ của Người, thể hiện qua ba chiều k&amp;iacute;ch: chi&amp;ecirc;m niệm, khổ chế v&amp;agrave; t&amp;ocirc;ng đồ với ba đặc t&amp;iacute;nh tri thức, cảm &amp;aacute;i v&amp;agrave; thực tiễn.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt; &lt;div style=&quot;text-align: justify; text-indent: 27pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small&quot;&gt;D&amp;ograve;ng Mến Th&amp;aacute;nh gi&amp;aacute; T&amp;acirc;n Việt được khởi đi từ Nh&amp;agrave; phước Trung Lễ. V&amp;agrave;o năm 1943, đ&amp;aacute;p lại lời mời của cha Gioan Baotixita Phạm Hưng Thi - ch&amp;aacute;nh xứ Cổ Việt - Nh&amp;agrave; Phước Trung Lễ đ&amp;atilde; gửũi hai chị đến gi&amp;uacute;p c&amp;aacute;c thiếu nữ ở gi&amp;aacute;o xứ Cổ Việt. Chị Maria Phạm Thị Thanh được cử l&amp;agrave;m trưởng nh&amp;agrave;. C&amp;aacute;c chị tham gia v&amp;agrave;o sinh hoạt của gi&amp;aacute;o xứ như: dạy kinh bổn, rửa tội cho c&amp;aacute;c trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, b&amp;aacute;n thuốc v&amp;agrave; l&amp;agrave;m ruộng để sinh sống. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt; &lt;div style=&quot;text-align: justify; text-indent: 27pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small&quot;&gt;Năm 1946, cha xứ Gioan Baotixita Phạm Hưng&amp;nbsp;Thi v&amp;agrave; chị trưởng nh&amp;agrave; Maria Phạm Thị Thanh đ&amp;atilde; mua một khu đất khoảng 10.000m2 để x&amp;acirc;y cất cơ sở cho chị em v&amp;agrave; đặt t&amp;ecirc;n l&amp;agrave; Nh&amp;agrave; Phước Cổ Việt Th&amp;aacute;i B&amp;igrave;nh. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt; &lt;div style=&quot;text-align: justify; text-indent: 27pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small&quot;&gt;Năm 1954, Nh&amp;agrave; Phước Cổ Việt di cư v&amp;agrave;o miền Nam, ở tại gi&amp;aacute;o xứ T&amp;acirc;n Việt v&amp;agrave; h&amp;igrave;nh th&amp;agrave;nh D&amp;ograve;ng Mến Th&amp;aacute;nh gi&amp;aacute; T&amp;acirc;n Việt. Cũng từ đ&amp;oacute;, Hội D&amp;ograve;ng ng&amp;agrave;y c&amp;agrave;ng thăng tiến về mọi mặt. Hiện nay, trụ sở ch&amp;iacute;nh của D&amp;ograve;ng tọa lạc tại 2/2 L&amp;ecirc; Lai, phường 12, quận T&amp;acirc;n B&amp;igrave;nh, Tp Hồ Ch&amp;iacute; Minh. Hiện nh&amp;agrave; D&amp;ograve;ng c&amp;oacute; 120 nữ tu, 22 tập sinh, 90 tiền tập v&amp;agrave; thanh tuyển. D&amp;ograve;ng Mến Th&amp;aacute;nh gi&amp;aacute; T&amp;acirc;n Việt c&amp;ograve;n c&amp;oacute; 17 cộng đo&amp;agrave;n đang hoạt động tại c&amp;aacute;c gi&amp;aacute;o phận:&amp;nbsp;Tp Hồ Ch&amp;iacute; Minh (3 cộng đo&amp;agrave;n), Xu&amp;acirc;n Lộc (3 cộng đo&amp;agrave;n), Kontum (3 cộng đo&amp;agrave;n), Bu&amp;ocirc;n Ma Thuột, Ph&amp;uacute; Cường (2 cộng đo&amp;agrave;n), Long Xuy&amp;ecirc;n (3 cộng đo&amp;agrave;n), Đ&amp;agrave; Lạt v&amp;agrave; Th&amp;aacute;i B&amp;igrave;nh.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt; &lt;div style=&quot;text-align: justify; text-indent: 27pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small&quot;&gt;Ng&amp;agrave;y 17.12.2007, Đức cha Phanxic&amp;ocirc; Xavi&amp;ecirc; Nguyễn Văn Sang - Gi&amp;aacute;m mục Gi&amp;aacute;o phận Th&amp;aacute;i B&amp;igrave;nh - đ&amp;atilde; k&amp;yacute; Sắc lệnh cho Hội d&amp;ograve;ng Mến Th&amp;aacute;nh Gi&amp;aacute; T&amp;acirc;n Việt được trở về lại tr&amp;ecirc;n đất cũ của Nh&amp;agrave; Phước Cổ Việt, thuộc gi&amp;aacute;o xứ Cổ Việt.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt; &lt;div style=&quot;text-align: justify; text-indent: 27pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small&quot;&gt;Ng&amp;agrave;y 27.8.2009, D&amp;ograve;ng Mến Th&amp;aacute;nh Gi&amp;aacute; T&amp;acirc;n Việt đ&amp;atilde; đưa chị em trở về định cư tại đất tổ Nh&amp;agrave; Phước Cổ Việt. Từ đ&amp;oacute;, D&amp;ograve;ng Mến Th&amp;aacute;nh Gi&amp;aacute; T&amp;acirc;n Việt ch&amp;iacute;nh thức hiện diện để g&amp;oacute;p phần v&amp;agrave;o c&amp;aacute;nh đồng truyền gi&amp;aacute;o của gi&amp;aacute;o phận Th&amp;aacute;i B&amp;igrave;nh. Hiện nay, Cộng đo&amp;agrave;n Mến Th&amp;aacute;nh Gi&amp;aacute; T&amp;acirc;n Việt c&amp;oacute; một cơ sở tại gi&amp;aacute;o xứ Cổ Việt với 5 nữ tu, trong đ&amp;oacute; souer Maria Nguyễn Thị Hoa l&amp;agrave;m trưởng cộng đo&amp;agrave;n.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt; &lt;div style=&quot;text-align: justify; text-indent: 27pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt; &lt;div style=&quot;text-align: justify; text-indent: 27pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small&quot;&gt;HOẠT ĐỘNG&lt;/span&gt;&lt;/div&gt; &lt;div style=&quot;text-align: justify; text-indent: 27pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small&quot;&gt;Cộng đo&amp;agrave;n Mến Th&amp;aacute;nh Gi&amp;aacute; T&amp;acirc;n Việt tham gia v&amp;agrave;o c&amp;aacute;c sinh hoạt của gi&amp;aacute;o phận qua việc: đ&amp;agrave;o tạo gi&amp;aacute;o l&amp;yacute; vi&amp;ecirc;n, gi&amp;aacute;o dục đức tin cho thanh thiếu ni&amp;ecirc;n v&amp;agrave; l&amp;agrave;m việc mục vụ tại c&amp;aacute;c gi&amp;aacute;o xứ: Cổ Việt, Đồng Quan, Bồng ti&amp;ecirc;n, Trại Gạo, An Lạc. Ngo&amp;agrave;i ra, chị em c&amp;ograve;n g&amp;oacute;p phần thăng tiến ca đo&amp;agrave;n trong c&amp;aacute;c gi&amp;aacute;o xứ tr&amp;ecirc;n, mở ph&amp;ograve;ng kh&amp;aacute;m chữa bệnh miễn ph&amp;iacute; cho mọi người tại địa phương, kh&amp;ocirc;ng ph&amp;acirc;n biệt t&amp;ocirc;n gi&amp;aacute;o.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</p>


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm