Danh mục bài viết

Cập nhật 20/9/2020 - 20:10 - Lượt xem 456

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 17/9/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 17 tháng 9 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ Duyên Lãng và Giáo xứ Hữu Vy đến góp công xây dựng.

1. Công việc:

 • Bắn định vị cột tầng 2 vòng cung tiền sảnh chính để buộc cốt thép cột;
 • Xây tường cầu thang tầng 1 khu A;
 • Xây tường tầng 2 khu A;
 • Tháo và ghép cốp pha và đổ bê-tông cột tầng 2  khu A; Đổ được 8 cột mới / 48 cột đã đổ / 89 cột cần đổ của tầng 2 khu A;
 • Tập kết vật liệu lên sàn tầng 2 khu A;
 • Tổ cốp pha anh Hậu nghỉ ghép cốp pha Dầm Sàn tầng 3 khu C2;
 • Tổ anh Tuyến nghỉ làm cốt thép cột tầng 2 khu A1 và thép sàn tầng 2 khu B;
 • Tổ cốp pha anh Loan tháo cốp pha Dầm Sàn tầng 1 khu A2, hoàn thiện cốp pha dầm sàn tầng 2 khu B, ghép cốp pha dầm sàn tầng 3 khu A1;
 • Tổ cốt thép anh Triết buộc cốt thép cột tầng 2 khu C.

2. Nhân công:

 • Quý thầy.
 • Thợ công nhật: 26
 • Giáo dân: 3 nhân công thuộc Giáo xứ Duyên Lãng và 31 nhân công thuộc Giáo xứ Hữu Vy.
STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ
1 Phê-rô Trí Duyên Lãng Nhà xứ
2 Phê-rô Đô Duyên Lãng Nhà xứ
3 Phê-rô Thủ Duyên Lãng Nhà xứ

 

STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ
1 Tôma Phúng Hữu Vy Nhà xứ
2 Tôma Khiêm Hữu Vy Nhà xứ
3 Tôma Hát Hữu Vy Nhà xứ
4 Anna Khen Hữu Vy Nhà xứ
5 Anna Đường Hữu Vy Nhà xứ
6 Anna Đền Hữu Vy Nhà xứ
7 Anna Nhiêm Hữu Vy Nhà xứ
8 Anna Lánh Hữu Vy Nhà xứ
9 Tôma Điện Hữu Vy Nhà xứ
10 Tôma Tẵng Hữu Vy Nhà xứ
11 Tôma Tuyền Hữu Vy Nhà xứ
12 Tôma Khái Hữu Vy Nhà xứ
13 Tôma Cầu Hữu Vy Nhà xứ
14 Tôma Thông Hữu Vy Nhà xứ
15 Tôma Kiên Hữu Vy Nhà xứ
16 Tôma Cường Hữu Vy Nhà xứ
17 Tôma Tám Hữu Vy Nhà xứ
18 Tôma Khiên Hữu Vy Nhà xứ
19 Tôma Tăng Hữu Vy Nhà xứ
20 Tôma Lăng Hữu Vy Nhà xứ
21 Tôma Nghĩa Hữu Vy Nhà xứ
22 Tôma Xướng Hữu Vy Nhà xứ
23 Tôma Hỡi Hữu Vy Nhà xứ
24 Tôma Rụng Hữu Vy Nhà xứ
25 Tôma Rực Hữu Vy Nhà xứ
26 Tôma Kiển Hữu Vy Nhà xứ
27 Tôma Trưởng Hữu Vy Nhà xứ
28 Tôma Sa Hữu Vy Nhà xứ
29 Anna Tuyết Hữu Vy Nhà xứ
30 Tôma Tuyển Hữu Vy Nhà xứ
31 Tôma Hiến Hữu Vy Nhà xứ

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm