Danh mục bài viết

Cập nhật 13/8/2020 - 20:51 - Lượt xem 425

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 13/8/2020

Công trình xây dựng chủng viện trong ngày 13 tháng 8 năm 2020 có giáo dân Giáo xứ Hàm Tải đóng góp công sức xây dựng công trình.

 

1. Công việc:

  • Đổ Bê-tông 6 nửa cột pít thang máy

  • Làm dầm ngang pít thang máy

  • Chuyển cốp pha cột lên tấng 2

2. Nhân công:

  • Thợ công nhật: 

  • Giáo dân: 21 giáo dân Giáo xứ Hàm Tải.

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Maria 

Nghinh

Hàm Tải

Nhà xứ

2

Maria 

Hàm Tải

Nhà xứ

3

Maria 

Hường

Hàm Tải

Nhà xứ

4

Maria 

Thao

Hàm Tải

Nhà xứ

5

Maria 

Nhặt

Hàm Tải

Nhà xứ

6

Giuse

Hàm Tải

Nhà xứ

7

Giuse

Triển

Hàm Tải

Nhà xứ

8

Giuse

Tâm

Hàm Tải

Nhà xứ

9

Giuse

Mạnh

Hàm Tải

Nhà xứ

10

Giuse

Tiến

Hàm Tải

Nhà xứ

11

Giuse

Phẳng

Hàm Tải

Nhà xứ

12

Giuse

Của

Hàm Tải

Nhà xứ

13

Giuse

Để

Hàm Tải

Nhà xứ

14

Giuse

Hiệp

Hàm Tải

Nhà xứ

15

Giuse

Đấy

Hàm Tải

Nhà xứ

16

Giuse

Đoài

Hàm Tải

Nhà xứ

17

Giuse

Lượng

Hàm Tải

Nhà xứ

18

Thầy Đaminh

Nhận

Hàm Tải

Nhà xứ

19

Giuse

Đua

Hàm Tải

Nhà xứ

20

Giuse

Thực

Hàm Tải

Nhà xứ

21

Giuse

Lập

Hàm Tải

Nhà xứ

 

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT

 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm