Danh mục bài viết

Cập nhật 17/11/2019 - 20:15 - Lượt xem 553

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 16/11/2019

Thứ Bảy, 16/11/2019, ĐCV Thánh Tâm đón chào các Giáo xứ Bác Trạch, Chấp Trung và Duyên Tục đến công trình để chung tay góp sức xây dựng ngôi nhà chủng viện.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giêrônimô Nguyễn Văn

Ban

Bác Trạch

Khu 3, Nhà xứ

2

Giêrônimô

Báo

Bác Trạch

Khu 3, Nhà xứ

3

Philomena

Bảo

Bác Trạch

Khu 1, Nhà xứ

4

Giêrônimô

Cầu

Bác Trạch

Khu 1, Nhà xứ

5

Giêrônimô

Công

Bác Trạch

Khu 1, Nhà xứ

6

Giêrônimô

Dân

Bác Trạch

Khu 1, Nhà xứ

7

Giêrônimô

Đáng

Bác Trạch

Khu 1, Nhà xứ

8

Philomena

Điều

Bác Trạch

Khu 1, Nhà xứ

9

Giêrônimô

Dự

Bác Trạch

Khu 1, Nhà xứ

10

Giêrônimô

Bác Trạch

Khu 3, Nhà xứ

11

Philomena

Hằng

Bác Trạch

Khu 3, Nhà xứ

12

Giêrônimô

Hào

Bác Trạch

Khu 3, Nhà xứ

13

Giêrônimô

Hiểu

Bác Trạch

Khu 3, Nhà xứ

14

Philomena

Hoa

Bác Trạch

Khu 1, Nhà xứ

15

Giêrônimô

Hoàn

Bác Trạch

Khu 3, Nhà xứ

16

Philomena

Hỡi

Bác Trạch

Khu 1, Nhà xứ

17

Philomena

Hợi

Bác Trạch

Khu 3, Nhà xứ

18

Giêrônimô

Hồng

Bác Trạch

Khu 3, Nhà xứ

19

Giêrônimô

Hợp

Bác Trạch

Khu 1, Nhà xứ

20

Philomena

Hương

Bác Trạch

Khu 3, Nhà xứ

21

Philomena

Hương

Bác Trạch

Khu 3, Nhà xứ

22

Giêrônimô

Khải

Bác Trạch

Khu 3, Nhà xứ

23

Giêrônimô

Khoa

Bác Trạch

Khu 1, Nhà xứ

24

Giêrônimô

Khuyến

Bác Trạch

Khu 3, Nhà xứ

25

Giêrônimô

Kiếm

Bác Trạch

Khu 3, Nhà xứ

26

Philomena

Bác Trạch

Khu 1, Nhà xứ

27

Philomena

Liễu

Bác Trạch

Khu 3, Nhà xứ

28

Giêrônimô

Lực

Bác Trạch

Khu 1, Nhà xứ

29

Giêrônimô

Bác Trạch

Khu 3, Nhà xứ

30

Philomena

Mãn

Bác Trạch

Khu 3, Nhà xứ

31

Giêrônimô

Mão

Bác Trạch

Khu 1, Nhà xứ

32

Philomena

Mát

Bác Trạch

Khu 3, Nhà xứ

33

Philomena

Ngọt

Bác Trạch

Khu 1, Nhà xứ

34

Giêrônimô

Nhậm

Bác Trạch

Khu 1, Nhà xứ

35

Philomena

Nhiệm

Bác Trạch

Khu 1, Nhà xứ

36

Philomena

Nhuần

Bác Trạch

Khu 1, Nhà xứ

37

Giêrônimô

Phan

Bác Trạch

Khu 1, Nhà xứ

38

Giêrônimô

Phi

Bác Trạch

Khu 3, Nhà xứ

39

Philomena

Rịu

Bác Trạch

Khu 3, Nhà xứ

40

Giêrônimô Nguyễn Văn

Sách

Bác Trạch

Khu 3, Nhà xứ

41

Philomena

Sánh

Bác Trạch

Khu 3, Nhà xứ

42

Giêrônimô

Thái

Bác Trạch

Khu 3, Nhà xứ

43

Giêrônimô

Thắng

Bác Trạch

Khu 3, Nhà xứ

44

Giêrônimô

Thao

Bác Trạch

Khu 3, Nhà xứ

45

Philomena

The

Bác Trạch

Khu 1, Nhà xứ

46

Philomena

The

Bác Trạch

Khu 3, Nhà xứ

47

Philomena

Tho

Bác Trạch

Khu 1, Nhà xứ

48

Giêrônimô

Thức

Bác Trạch

Khu 3, Nhà xứ

49

Philomena

Thuynh

Bác Trạch

Khu 1, Nhà xứ

50

Maria

Tía

Bác Trạch

Khu 1, Nhà xứ

51

Maria

Tía

Bác Trạch

Khu 1, Nhà xứ

52

Giêrônimô

Tiến

Bác Trạch

Khu 3, Nhà xứ

53

Giêrônimô

Tính

Bác Trạch

Khu 3, Nhà xứ

54

Giêrônimô

Tính

Bác Trạch

Khu 3, Nhà xứ

55

Philomena

Tình

Bác Trạch

Khu 1, Nhà xứ

56

Catarina

Tình

Bác Trạch

Khu 1, Nhà xứ

57

Giêrônimô Nguyễn Văn

Toán

Bác Trạch

Khu 3, Nhà xứ

58

Giêrônimô

Toán

Bác Trạch

Khu 3, Nhà xứ

59

Giêrônimô

Toàn

Bác Trạch

Khu 1, Nhà xứ

60

Giêrônimô

Toàn

Bác Trạch

Khu 3, Nhà xứ

61

Giêrônimô

Toàn

Bác Trạch

Khu 3, Nhà xứ

62

Giêrônimô

Toôn

Bác Trạch

Khu 1, Nhà xứ

63

Giêrônimô

Trạch

Bác Trạch

Khu 3, Nhà xứ

64

Giêrônimô

Trưởng

Bác Trạch

Khu 1, Nhà xứ

65

Giêrônimô

Tường

Bác Trạch

Khu 1, Nhà xứ

66

Giêrônimô

Tùy

Bác Trạch

Khu 1, Nhà xứ

67

Giêrônimô

Tuyến

Bác Trạch

Khu 3, Nhà xứ

68

Giêrônimô

Uyên

Bác Trạch

Khu 1, Nhà xứ

69

Giêrônimô Nguyễn Văn

Văn

Bác Trạch

Khu 3, Nhà xứ

70

Philomena

Vang

Bác Trạch

Khu 3, Nhà xứ

71

Giêrônimô

Vính

Bác Trạch

Khu 3, Nhà xứ

72

Giêrônimô

Vụ

Bác Trạch

Khu 3, Nhà xứ

73

Giêrônimô

Vững

Bác Trạch

Khu 1, Nhà xứ

74

Giêrônimô

Xuân

Bác Trạch

Khu 3, Nhà xứ

75

Philomena

Yên

Bác Trạch

Khu 3, Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Phêrô

Bình

Chấp Trung

Nhà xứ

2

Maria

Ca

Chấp Trung

Nhà xứ

3

Maria

Dung

Chấp Trung

Nhà xứ

4

Giuse

Dũng

Chấp Trung

Nhà xứ

5

Giuse

Huy

Chấp Trung

Nhà xứ

6

Maria

Chấp Trung

Nhà xứ

7

Maria

Phóng

Chấp Trung

Nhà xứ

8

Maria

Quân

Chấp Trung

Nhà xứ

9

Maria

Sang

Chấp Trung

Nhà xứ

10

Phêrô

Sử

Chấp Trung

Nhà xứ

11

Maria

Tiệm

Chấp Trung

Nhà xứ

12

Maria

Tiến

Chấp Trung

Nhà xứ

13

Maria

Tiền

Chấp Trung

Nhà xứ

14

Maria

Trực

Chấp Trung

Nhà xứ

15

Giuse

Tuấn

Chấp Trung

Nhà xứ

16

Giuse

Chấp Trung

Nhà xứ

17

Phêrô

Xuyền

Chấp Trung

Nhà xứ

         

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Augustinô

Cần

Duyên Tục

Nhà xứ

2

Augustinô

Chung

Duyên Tục

Nhà xứ

3

Giuse

Hòa

Duyên Tục

Kim Châu

4

Maria

Lan

Duyên Tục

Nhà xứ

5

Augustinô Nguyễn Văn

Sáu

Duyên Tục

Nhà xứ

6

Augustinô

Thắng

Duyên Tục

Nhà xứ

7

Augustinô

Tình

Duyên Tục

Nhà xứ

8

Augustinô

Kết

Duyên Tục

Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm