Danh mục bài viết

Cập nhật 14/11/2019 - 10:3 - Lượt xem 708

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 11/11/2019

Công trình xây dựng ĐCV Thánh Tâm hôm nay, thứ Hai ngày 11/11/2019, có sự tham gia đóng góp công sức của quý ÔBACE từ các Giáo xứ Đồng Quan, Thân Thượng và Truyền Tin.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh

Tính

Đồng Quan

Kính Danh

2

Antôn

Tuyển

Đồng Quan

Kính Danh

3

Đaminh

Kiêm

Đồng Quan

Kính Danh

4

Giuse

Trìu

Đồng Quan

Kính Danh

5

Antôn

Thuyên

Đồng Quan

Kính Danh

6

Đaminh

Đại

Đồng Quan

Kính Danh

7

Vinh-sơn

Hạnh

Đồng Quan

Kính Danh

8

Đaminh

Tiên

Đồng Quan

Kính Danh

9

Đaminh

Cầu

Đồng Quan

Kính Danh

10

Maria

Chiến

Đồng Quan

Kính Danh

11

Giuse

Phú

Đồng Quan

Kính Danh

12

Maria

Ngọ

Đồng Quan

Kính Danh

13

Maria

Lan

Đồng Quan

Kính Danh

14

Giuse

Huy

Đồng Quan

Kính Danh

15

Giuse

Cường

Đồng Quan

Kính Danh

16

Maria

Bích

Đồng Quan

Kính Danh

17

Giuse

Thành

Đồng Quan

Kính Danh

18

Giuse

Điệp

Đồng Quan

Kính Danh

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Vinh-sơn

Long

Thân Thượng

Nhà xứ

2

Vinh-sơn

Cần

Thân Thượng

Nhà xứ

3

Vinh-sơn

Trọng

Thân Thượng

Nhà xứ

4

Vinh-sơn

Liu

Thân Thượng

Nhà xứ

5

Vinh-sơn

Riến

Thân Thượng

Nhà xứ

6

Vinh-sơn

Đàn

Thân Thượng

Nhà xứ

7

Vinh-sơn

Hân

Thân Thượng

Nhà xứ

8

Vinh-sơn

Trọng

Thân Thượng

Nhà xứ

9

Vinh-sơn

Thủ

Thân Thượng

Nhà xứ

10

Vinh-sơn

Vân

Thân Thượng

Nhà xứ

11

Vinh-sơn

Lãm

Thân Thượng

Nhà xứ

12

Vinh-sơn

Quyển

Thân Thượng

Nhà xứ

13

Vinh-sơn

Thanh

Thân Thượng

Nhà xứ

14

Vinh-sơn

Định

Thân Thượng

Nhà xứ

15

Vinh-sơn

Minh

Thân Thượng

Nhà xứ

16

Vinh-sơn

Kết

Thân Thượng

Nhà xứ

17

Vinh-sơn

Tâm

Thân Thượng

Nhà xứ

18

Vinh-sơn

Việt

Thân Thượng

Nhà xứ

19

Vinh-sơn

Tuân

Thân Thượng

Nhà xứ

20

Vinh-sơn

Vạn 

Thân Thượng

Nhà xứ

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse Đặng

Bái

Truyền Tin

Nhà xứ

2

Giuse Trần

Giám

Truyền Tin

Nhà xứ

3

Giuse

Bồng

Truyền Tin

Nhà xứ

4

Giuse Mai

Vọ

Truyền Tin

Nhà xứ

5

Giuse

Trọng

Truyền Tin

Nhà xứ

6

Giuse

Tiền

Truyền Tin

Nhà xứ

7

Giuse

Roanh

Truyền Tin

Nhà xứ

8

Maria

Luyến

Truyền Tin

Nhà xứ

9

Maria

Thanh

Truyền Tin

Nhà xứ

10

Giuse

Tấn

Truyền Tin

Nhà xứ

11

Giuse

Quyên

Truyền Tin

Nhà xứ

12

Giuse

Hựu

Truyền Tin

Nhà xứ

13

Maria

Thạch

Truyền Tin

Nhà xứ

14

Giuse

Lễ

Truyền Tin

Nhà xứ

15

Giuse

Vàn

Truyền Tin

Nhà xứ

16

Giuse

Hứa

Truyền Tin

Nhà xứ

17

Maria

Thoa

Truyền Tin

Nhà xứ

18

Giuse

Thành

Truyền Tin

Nhà xứ

19

Phê-rô

Diện

Truyền Tin

Nhà xứ

20

Giuse

Giáp

Truyền Tin

Nhà xứ

21

Giuse

Tín

Truyền Tin

Nhà xứ

22

Maria

Dịu

Truyền Tin

Nhà xứ

23

Maria

Màu

Truyền Tin

Quân Hành

24

Maria

Bích

Truyền Tin

Luật Nội

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm