Danh mục bài viết

Cập nhật 22/11/2019 - 17:34 - Lượt xem 1065

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 06/11/2019

Ngày 06/11/2019, tại công trường ĐCV Thánh Tâm, quý ÔBACE từ các Giáo xứ Chính Toà, Phương Xá và Văn Lăng tiếp tục đóng góp công sức để xây dựng ngôi nhà chủng viện.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Phê-rô Nguyễn Trung

Thủy

Chính Tòa

Lạc Đạo

2

Phao-lô Nguyễn Ngọc

Hóa

Chính Tòa

Lạc Đạo

3

Phao-lô Mai Văn

Thắng

Chính Tòa

Lạc Đạo

4

Phê-rô Nguyễn Văn

Bảo

Chính Tòa

Lạc Đạo

5

Phê-rô Nguyễn Thành

Ban

Chính Tòa

Lạc Đạo

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Gioan Vũ Khắc

Luyện

Phương Xá

Phương Quan

2

Đaminh Nguyễn Hữu 

Tính

Phương Xá

Phương Quan

3

Gioan H. Chí

Hưởng

Phương Xá

Phương Quan

4

Gioan H. Chí

Hiến

Phương Xá

Phương Quan

5

Đaminh Nguyễn Văn

Bình

Phương Xá

Phương Quan

6

Đaminh H Văn

Nôm

Phương Xá

Phương Quan

7

Giuse H. Chí 

Toán

Phương Xá

Phương Quan

8

Giuse H. Chí 

Tuất

Phương Xá

Phương Quan

9

Giuse Nguyễn Như

Khanh

Phương Xá

Phương Quan

10

Đaminh H. Văn

Hiệu

Phương Xá

Phương Quan

11

Đaminh H. Văn

Phiến

Phương Xá

Phương Quan

12

Đaminh H. Văn

Bốn

Phương Xá

Phương Quan

13

Đaminh H. Văn

Ruân

Phương Xá

Phương Quan

14

Đaminh Nguyễn Như

Thự

Phương Xá

Phương Quan

15

Phê-rô Trịnh Văn 

Lộc

Phương Xá

Phương Quan

16

Đaminh Nguyễn Văn 

Biên

Phương Xá

Phương Quan

17

Maria Nguyên Thị

Thu

Phương Xá

Phương Quan

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Augustinô

Hùng

Văn Lăng

Nhà xứ

2

Augustinô

Phưởng

Văn Lăng

Nhà xứ

3

Augustinô

Tại

Văn Lăng

Nhà xứ

4

Augustinô

Cường

Văn Lăng

Nhà xứ

5

Augustinô

Phán

Văn Lăng

Nhà xứ

6

Augustinô

Đam

Văn Lăng

Nhà xứ

7

Augustinô

Chính

Văn Lăng

Nhà xứ

8

Augustinô

Sinh

Văn Lăng

Nhà xứ

9

Augustinô

Phao

Văn Lăng

Nhà xứ

10

Augustinô

Liệu

Văn Lăng

Nhà xứ

11

Augustinô

Tuân

Văn Lăng

Nhà xứ

12

Rosa

Thoáng

Văn Lăng

Nhà xứ

13

Rosa

Hiên

Văn Lăng

Nhà xứ

14

Rosa

Ân

Văn Lăng

Nhà xứ

15

Augustinô

Lam

Văn Lăng

Nhà xứ

16

Giuse

Khoan

Văn Lăng

An Khang

17

Giuse

Biên

Văn Lăng

An Khang

18

Giuse

Dưỡng

Văn Lăng

An Khang

19

Maria 

Hiên

Văn Lăng

An Khang

20

Maria 

The

Văn Lăng

An Khang

21

Giuse

Nên

Văn Lăng

An Khang

22

Augustinô

Định

Văn Lăng

Nhà xứ

23

Augustinô

Bàn

Văn Lăng

Nhà xứ

24

Giuse

Dinh

Văn Lăng

An Khang

25

Augustinô

Phẩm

Văn Lăng

Nhà xứ

26

Rosa

Lánh

Văn Lăng

Nhà xứ

27

Rosa

Sâm

Văn Lăng

Nhà xứ

28

Augustinô

Nghiệp 

Văn Lăng

Nhà xứ

29

Rosa

Đại

Văn Lăng

Nhà xứ

30

Augustinô

Từ

Văn Lăng

Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm