Danh mục bài viết

Cập nhật 26/10/2019 - 9:49 - Lượt xem 910

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 23/10/2019

Công trình xây dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 23/10/2019, giáo hữu từ các Giáo xứ An Lạc, Giáo họ Tri Phong và Đức Long (Gx Bồng Tiên), Giáo xứ Thuận Nghiệp và Giáo họ Tang Bổng đến hiệp sức để xây dựng ngôi nhà chủng viện.

 

Xem hình ảnh

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Vinhsơn Nguyễn Văn

Bộ

An Lạc

Nhà xứ

2

Vinhsơn Nguyễn Văn

Canh

An Lạc

Nhà xứ

3

Vinhsơn Nguyễn Văn

Chí

An Lạc

Nhà xứ

4

Vinhsơn Nguyễn Văn

Đệ

An Lạc

Nhà xứ

5

Vinhsơn Vũ Văn

Diễn

An Lạc

Nhà xứ

6

Vinhsơn Phạm Xuân 

Hiếu

An Lạc

Nhà xứ

7

Vinhsơn Vũ Văn

Mục

An Lạc

Nhà xứ

8

Vinhsơn Vũ Văn

Nhĩ

An Lạc

Nhà xứ

9

Maria Nguyễn Thị

Nhiễu

An Lạc

Nhà xứ

10

Maria Nguyễn Thị

Ren

An Lạc

Nhà xứ

11

Vinhsơn Vũ Văn

Thế

An Lạc

Nhà xứ

12

Vinhsơn Vũ Văn

Thiếu

An Lạc

Nhà xứ

13

Vinhsơn Nguyễn Văn

Thơi

An Lạc

Nhà xứ

14

Maria Nguyễn Thị

Thơi (Quận)

An Lạc

Nhà xứ

15

Maria Nguyễn Thị

Tin

An Lạc

Nhà xứ

16

Maria Nguyễn Thị

Trì

An Lạc

Nhà xứ

17

Vinhsơn Vũ Văn

Tuân 

An Lạc

Nhà xứ