Danh mục bài viết

Cập nhật 26/10/2019 - 10:1 - Lượt xem 1471

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 19/10/2019

Tại công trường xây dựng ĐCV Thánh Tâm, ngày 19/10/2019, các giáo hữu từ các Giáo xứ Đông A, Hoàng Xá và Trại Gạo đóng góp công sức của mình để xây dựng ngôi nhà chủng viện.

Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÀNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

1

Phêrô Trần Văn

Bắc

Đông A

2

Phêrô Trần Văn

Đảo

Đông A

3

Phêrô Trần Văn

Hưởng

Đông A

4

Phêrô Trần Văn

Huy

Đông A

5

Phêrô Trần Quốc 

Huy (Đào)

Đông A

6

Phêrô Trần Văn

Kiều

Đông A

7

Maria Trần Thị

Mỹ (Tho)

Đông A

8

Maria Trần Thị

Mỹ (Tuất)

Đông A

9

Phêrô Trần Văn

Ngữ (Mùi)

Đông A

10

Phêrô Trần Văn

Ngữ (Ren)

Đông A

11

Phêrô Trần Văn

Nhất

Đông A

12

Maria Trần Thị

Phó

Đông A

13

Phêrô Trần Văn

Sơn

Đông A

14

Phêrô Trần Quốc 

Toàn

Đông A

15

Phêrô Trần Văn

Toàn

Đông A

16

Phêrô Trần Văn

Tranh

Đông A

17

Phêrô Trần Quang

Trung

Đông A

18

Maria Trần Thị

Tươi (Thuận)

Đông A

19

Phêrô Trần Văn

Tuyến

Đông A

20

Phêrô Trần Văn

Viên 

Đông A

21

Phêrô Trần Văn

Vỹ

Đông A

 

STT

TÊN THÀNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

1

Giuse Phạm Văn

Binh

Hoàng Xá

2

Giuse Phạm Duy

Binh

Hoàng Xá

3

Giuse Phạm Văn

Bình

Hoàng Xá

4

Đaminh Trần Văn

Chiến

Hoàng Xá

5

Giuse Phạm Mạnh

Chung

Hoàng Xá

6

Giuse Phạm Văn

Đắc

Hoàng Xá

7

Giuse Nguyễn Văn

Danh

Hoàng Xá

8

Giuse Trần Văn

Đấu

Hoàng Xá

9

Giuse Trần Văn

Diệu

Hoàng Xá

10

Giuse Nguyễn Văn

Dương

Hoàng Xá

11

Maria Vũ Thị 

Hiên

Hoàng Xá

12

Sơ Anna Đào Thị

Hòa

Hoàng Xá

13

Đaminh Trần Văn

Hòa

Hoàng Xá

14

Maria Phạm Thị

Huế 

Hoàng Xá

15

Đaminh Nguyễn Văn

Hưng

Hoàng Xá

16

Đaminh Vũ Đức

Hữu

Hoàng Xá

17

Maria Vũ Thị 

Khuyên 

Hoàng Xá

18

Giuse Nguyễn Văn

Kích

Hoàng Xá

19

Gioan Nguyễn Văn 

Lâm

Hoàng Xá

20

Gioan Nguyễn ZĐức 

Liệu

Hoàng Xá

21

Giuse Phạm Văn

Miên

Hoàng Xá

22

Maria Phạm Thị

Mộ

Hoàng Xá

23

Giuse Phạm Văn

Ngũ

Hoàng Xá

24

Giuse Phạm Văn

Nhì

Hoàng Xá

25

Đaminh Trần Văn

Quận

Hoàng Xá

26

Giuse Phạm Văn

Quyển

Hoàng Xá

27

Giuse Phạm Văn

Rụ

Hoàng Xá

28

Giuse Phạm Văn

Rược

Hoàng Xá

29

Giuse Phạm Văn

Sách

Hoàng Xá

30

Đaminh Trần Văn

Tài

Hoàng Xá

31

Giuse Phạm Văn

Tam

Hoàng Xá

32

Maria Vũ Thị 

Tam

Hoàng Xá

33

Đaminh Nguyễn Văn

Tân

Hoàng Xá

34

Gioan Nguyễn Văn 

Tặng

Hoàng Xá

35

Sơ Maria Phạm Thị 

Thắm

Hoàng Xá

36

Giuse Phạm Văn

Thập

Hoàng Xá

37

Maria Nguyễn Thị

Thật

Hoàng Xá

38

Giuse Phạm Văn

Thược

Hoàng Xá

39

Giuse Phạm Văn

Tĩnh

Hoàng Xá

40

Đaminh Vũ Văn 

Toản

Hoàng Xá

41

Maria Nguyễn Thị

Trung

Hoàng Xá

42

Đaminh Trần Văn

Trượng

Hoàng Xá

43

Giuse Nguyễn Văn

Hoàng Xá

44

Vinhsơn Nguyễn Văn

Tước

Hoàng Xá

45

Đaminh Nguyễn Văn

Tuyền 

Hoàng Xá

46

Giuse Phạm Văn

Uân

Hoàng Xá

47

Gioan Nguyễn Đình 

Văn

Hoàng Xá

48

Giuse Phạm Văn

Vấn

Hoàng Xá

49

Giuse Nguyễn Văn

Vy

Hoàng Xá

50

Maria Nguyễn Thị

Yến

Hoàng Xá

 

STT

TÊN THÀNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

1

Giuse Bùi Văn

Trại Gạo

2

Giuse Đỗ Xuân

Ban

Trại Gạo

3

Giuse Bùi Văn

Bảo

Trại Gạo

4

Giuse Bùi Văn

Chung

Trại Gạo

5

Đaminh Nguyễn Văn

Đại

Trại Gạo

6

Maria

Đạo

Trại Gạo

7

Giuse Đỗ Xuân

Độ

Trại Gạo

8

Giuse Bùi Văn

Đôn

Trại Gạo

9

Giuse Bùi Văn

Hân

Trại Gạo

10

Giuse Bùi Văn

Hiện

Trại Gạo

11

Giuse Bùi Văn

Khẩn

Trại Gạo

12

Giuse Đỗ Xuân

Nghi

Trại Gạo

13

Giuse Nguyễn Văn

Quang

Trại Gạo

14

Giuse Bùi Văn

Quyển

Trại Gạo

15

Giuse Đỗ Xuân

Quyết

Trại Gạo

16

Giuse Nguyễn Văn

Tế

Trại Gạo

17

Giuse Đỗ Xuân

Thức

Trại Gạo

18

Giuse Đỗ Xuân

Trí

Trại Gạo

19

Giuse Bùi Văn

Trượng

Trại Gạo

20

Giuse Đỗ Xuân

Ý

Trại Gạo

 

BXD-ĐCVTT

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm