Danh mục bài viết

Cập nhật 22/10/2011 - 22:0 - Lượt xem 4099

Thánh quan DonBosco đến Việt Nam từ 16/1/2010 đến 26/1/2011(Tiếp theo)

Ơn toàn xá trong thời gian hành hương của Thánh quan với xương Thánh Don BosCo.

ƠN TOÀN XÁ TRONG THỜI GIAN
HÀNH HƯƠNG CỦA THÁNH QUAN
VỚI XƯƠNG THÁNH DON BOSCO
Indulgenza plenaria
durante il pellegrinaggio dell’Urna
con la reliquia di Don Bosco
Prot. N. 344/09/I
Prot. N. 344/09/I
TRỌNG KÍNH ĐỨC THÁNH CHA,
Con là Francesco Maraccani, Tổng Thỉnh viên của Tu Hội Thánh Phanxicô Salê, nhân danh Cha Bề trên Cả Pascual Chávez Villanueva, với lòng tôn kính con thảo đối với Đức Thánh Cha, cùng với tất cả các Tu sĩ của Dòng Salêdiêng và các Tín hữu khác được trao phó cho các hoạt động bác ái của mình, kính trình với Đức Thánh Cha lời thỉnh cầu sau đây :
Từ tháng Năm này cho đến ngày kỷ niệm 200 Năm Sinh Nhật Thánh Gioan Bosco, Thánh Quan của Đấng Sáng Lập, với niềm hân hoan thiêng liêng của các Kitô hữu, sẽ được đưa đi hành hương liên tục trong tất cả các Tỉnh Dòng của Dòng Salêdiêng trên khắp thể giới.
Các tín hữu, khi được chiêm ngưỡng Di Hài của Thánh Gioan Bosco, sẽ được sinh động luôn mãi trong việc kiện cường Đức Tin nội tâm và công khai tuyên xưng Đức Tin nơi công cộng, gìn giữ Đức Cậy thiêng liêng và tăng trưởng nơi cõi lòng mình Đức Ái đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân, làm chứng về Đức Ái bằng những hành động, hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo trên toàn thế giới xung quanh Đức Thánh Cha, tin tưởng cầu xin các Ơn Xá.
Trọng kính,
Ngày 8 tháng 5 năm 2009.
BEATISSIMO PADRE,
Francesco Maraccani, Procuratore Generale della Società di San Francesco di Sales, a nome del Rettor Maggiore, Pascual Chávez Villanueva, con sentimenti di filiale venerazione verso Sua Santità, che di cuore esprime insieme con tutti i membri della Congregazione e gli altri fedeli affidati alle loro opere di carità, con riverenza espone la seguente supplica.
Dal presente mese di maggio fino al giorno anniversario del bicentenario della nascita terrena di San Giovanni Bosco, l’Urna del Santo Fondatore per grande gioia spirituale dei fedeli cristiani, verrà con onore portata in pellegrinaggio successivamente in tutte le Province della Società Salesiana sparse in tutto il mondo.
E perché i fedeli, che vedranno le reliquie del Santo, siano sempre più animati ad irrobustire interiormente la Fede ed a professarla apertamente in pubblico, a custodire la Speranza soprannaturale e ad accrescere nei propri cuori la Carità verso Dio e verso il prossimo, testimoniandola con le opere, in comunione con la Chiesa Cattolica adunata in tutto il mondo attorno a Sua Santità, fiduciosamente implora il dono delle Sacre Indulgenze.
Pertanto,
il giorno 8 maggio 2009
TOÀ XÁ GIẢI TÔNG TOÀ, theo lệnh Đức Thánh Cha, vui lòng ban ƠN TOÀN XÁ cho tất cả các Kitô hữu, với tâm hồn sám hối, chu toàn những điều kiện thông thường (Xưng tội, Rước Lễ và đọc kinh theo ý Đức Thánh Cha), khi hành hương kính viếng Thánh Quan Thánh Gioan Bosco trên thế giới, trước di hài của Vị Thánh được long trọng trưng bày và sốt sắng tham dự lễ nghi thánh được cử hành để kính ngài hay ít là suy gẫm một thời gian thích hợp, và kết thúc với Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính, Kinh cầu xin Mẹ Maria và Thánh Gioan Bosco.
 
la Penitenzieria Apostolica, per mandato del Sommo Pontefice, concede volentieri l’Indulgenza plenaria, che può essere lucrata dai fedeli cristiani che, con animo penitente, adempiute le solite condizioni (Confessione sacramentale, Comunione eucaristica e preghiera secondo l’intenzione del Sommo Pontefice), nel corso del pellegrinaggio dell’Urna di San Giovanni Bosco in ogni luogo della terra, davanti alle reliquie del Santo solennemente esposte, partecipino devotamente a qualche funzione sacra celebrata in suo onore o almeno sostino per un congruo spazio di tempo in pie riflessioni, concludendole con la Preghiera del Signore, il Simbolo della Fede e l’invocazione della Beata Vergine Maria e di San Giovanni Bosco.
Ân ban này có giá trị trong suốt thời gian Hành Hương của Thánh Quan. Không có điều gì ngược lại.
Hồng Y. James Francis Stafford
Chủ Tịch
Giám Mục Gianfranco Girotti, O.F.M. Conv.
Giám mục Hiệu Toà Meta, Thư Ký
Questo sarà valido per tutto il tempo del pellegrinaggio dell’Urna del Santo. Nulla essendoci in contrario.
S.R.E. Card. James Francis Stafford
Penitenziere Maggiore
Mons. Gianfranco Girotti, O.F.M. Conv.
Vescovo Titolare di Meta, Reggente

 
xem Công Báo Ban Tổng Cố Vấn số 405 – Tháng 9-12 năm 2009
Trang 94-95

 


Bài viết mới

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm